Tiếng Việt / English
Guarantee form

 

GIẤY BẢO LÃNH
Người bảo lãnh (công dân Việt Nam hoặc đại diện Hội đoàn của người Việt Nam):
Họ tên:   .......................................................................................................................................
Ngày tháng năm sinh:    ..................................................... Nam:♦   Nữ: ♦
Nơi sinh: ........................................................................................................................................
Địa chỉ cư trú hiện nay: ...................................................................................................................
......................................................................Số điện thoại: ...........................................................
Số Giấy chứng minh nhân dân Việt Nam/ Số hộ chiếu:.......................................................................
Cơ quan cấp:  ............................................... ngày cấp: .................................................................
(bản sao kèm theo)
*Với người đại diện của Hội đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài, ngoài những mục trên, cần điền
thêm:
- Tên Hội đoàn: ..............................................................................................................................
- Chức vụ của bản thân trong Hội đoàn: ...........................................................................................
Xin bảo lãnh người có tên dưới đây là người Việt Nam định cư ở nước ngoài:
Họ tên (trong hộ chiếu hoặc giấy tờ thường trú của người nước ngoài):.............................................
.....................................................................................................................................................
Họ tên khác (nếu có): .....................................................................................................................
Ngày tháng năm sinh:    ..................................................... Nam:♦   Nữ: ♦
Nơi sinh:.........................................................................................................................................
Địa chỉ cư trú hiện nay: ...................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Số hộ chiếu hoặc Giấy tờ thường trú của nước ngoài:.......................................................................
Cơ quan cấp:  ............................................... ngày cấp: .................................................................
Những vấn đề cần trình bày thêm nếu có ..........................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
                                    Làm tại ........................... , ngày ........ tháng ......... năm...........
                                                            Người bảo lãnh ký, ghi rõ họ tên
 

Copyright © 2007 mienthithucvk.mofa.gov.vn. All rights reserved