Tiếng Việt / English

Document processing fee

Issued herewith Decision (Circular) by The Ministry of Finance No.  77/2007/QĐ-BTC … Dated August 31th, 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý hồ sơ cấp Giấy miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

--------------------------------------------

  • Mức thu phí xử lý hồ sơ cấp Giấy miễn thị thưc lần đầu: 20 USD/người
  • Mức thu phí xử lý hồ sơ cấp Giấy miễn thị thực từ lần thứ hai: 10 USD/người
  • Trường hợp bị hủy Giấy miễn thị thực thì không được hoàn trả phí xử lý hồ sơ

Copyright © 2007 mienthithucvk.mofa.gov.vn. All rights reserved