Tiếng Việt /  English

Mẫu Giấy bảo lãnh


GIẤY BẢO LÃNH

Người bảo lãnh (công dân Việt Nam hoặc đại diện Hội đoàn của người Việt Nam):

Họ tên:   .......................................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:    ..................................................... Nam:♦   Nữ: ♦

Nơi sinh: ........................................................................................................................................

Địa chỉ cư trú hiện nay: ...................................................................................................................

......................................................................Số điện thoại: ...........................................................

Số Giấy chứng minh nhân dân Việt Nam/ Số hộ chiếu:.......................................................................

Cơ quan cấp:  ............................................... ngày cấp: .................................................................

(bản sao kèm theo)

*Với người đại diện của Hội đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài, ngoài những mục trên, cần điền

thêm:

- Tên Hội đoàn: ..............................................................................................................................

- Chức vụ của bản thân trong Hội đoàn: ...........................................................................................

Xin bảo lãnh người có tên dưới đây là người Việt Nam định cư ở nước ngoài:

Họ tên (trong hộ chiếu hoặc giấy tờ thường trú của người nước ngoài):.............................................

.....................................................................................................................................................

Họ tên khác (nếu có): .....................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:    ..................................................... Nam:♦   Nữ: ♦

Nơi sinh:.........................................................................................................................................

Địa chỉ cư trú hiện nay: ...................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Số hộ chiếu hoặc Giấy tờ thường trú của nước ngoài:.......................................................................

Cơ quan cấp:  ............................................... ngày cấp: .................................................................

Những vấn đề cần trình bày thêm nếu có ..........................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

                                    Làm tại ........................... , ngày ........ tháng ......... năm...........

                                                            Người bảo lãnh ký, ghi rõ họ tên

 

 

Copyright © 2015 mtt.mofa.gov.vn. All rights reserved