Tiếng Việt /  English

In lại Tờ khai / Reprint the Application Form


Hãy nhập thông tin xác thực để in lại Tờ khai.
Please fill in authentication information to reprint the Application Form

Số đăng ký
(RegNo.)
     
Mã xác thực Authentication Code     


 

Để hoàn tất thủ tục, đề nghị in và mang Tờ khai này cùng các giấy tờ quy định đến CQĐD Việt Nam tại  nước nơi bạn muốn xin cấp Giấy miễn thị thực.


To complete the procedures, please print out and bring this Application Form together with required papers to the Vietnamese Representative Office where you would like to apply for the Certificate of visa exemption.

Copyright © 2015 mtt.mofa.gov.vn. All rights reserved